حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری ایران - 7

The 11th Virtual Forum of Iran Architectural Blogs - 7

منابع مطالعاتی در باب موضوع "اخلاق حرفه‌ای در معماری و شهرسازی"

References

 

در زیر، به منابعی برای مطالعه‌ی بیشتر در باب موضوع ضیافت یازدهم یعنی؛ "اخلاق حرفه‌ای در معماری و شهرسازی" اشاره کرده‌ام، که امیدوارم مورد استفاده‌ی دوستان قرار گیرد:

 

- بحرینی، سید حسین (1378) تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

- Baum, Howell S (1998) Ethical Behavior is Extraordinary Behavior; or, It’s the Same as all other Behavior; A Case Study in Community Planning, APA Journal, Vol 64, No 4, Autumn.

- Harris, Karsten, The Ethical Function of Architecture, in: Nesbitt, Kate (1996) Theorizing a New Agenda for Architecture; An Anthology Of Architectural Theory (1965-1995), Princton Architectural Press, New York.

- MC Donough, William, Design, Ecology, Ethics and the Making of Things, in: Nesbitt, Kate (1996) Theorizing a New Agenda for Architecture; An Anthology Of Architectural Theory (1965-1995), Princton Architectural Press, New York.

- Forester, John, Learning From Practice Stories; the Priority of Practical Judgement, in: Campbell, Scott & Fainstein, Susan (1996) Redadings in Planning Theory, USA.

- Lucy, William H., APA’s Ethical Principles Include Simplistic Planning Theories, in: Campbell, Scott & Fainstein, Susan (1996) Redadings in Planning Theory, USA.

- Krumholz, Norman, A Retrospective View of Equity Planning: Cleveland 1969-1979, in: Campbell, Scott & Fainstein, Susan (1996) Redadings in Planning Theory, USA.

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ ها :

یادداشت ویژه برای هم اندیشی یازدهم

R این متن، برای شرکت در ضیافت یازدهم نوشته شده است.

 

رابطه ی میان اعتقادات اجتماع و ملاحظات اخلاقی در معماری و شهرسازی

نوشته: حسام عشقی صنعتی

با مطالعه ی احوال تاریخ می توان پایه های فکری و عملی دو نوع زندگی اجتماعی در جوامع را تشخیص داد؛ سنت فکری جمع گرا، و سنت فکری فرد گرا. در این ارتباط فیلیپ بس با مراجعه به دیدگاه ارسطو و نیچه، بحث جالبی را در مباحثات اخلاقی مطرح می کند (Bess, 1996). از دیدگاه اول که مبتنی بر تاکید ارسطو بر لزوم و مرکزیت ویژگی های اخلاقی است، انسان ها قادر به مشارکت در زندگی اجتماعی می شوند و زندگی اخلاقی بر پایه ی اطاعت از قوانین قرار ندارد، بلکه افراد جامعه از طریق غنی نمودن رفتارهای مبتنی بر فضایل اخلاقی همچون نوع دوستی، عدالت، اعتدال، بلندهمتی و ... به اهداف خود می رسند. دیدگاه دوم که قویاً فرضیات سنت فکری اول را به چالش می کشاند، مبتنی بر قدرت فرد است و سعی بر آن دارد نظرات فرد را جایگزین بینش اجتماعی جامع گرا نماید. این دیدگاه، عقیده ی نیچه است و شهر را بمثابه ی تشکیلاتی اقتصادی می داند که باید منافع و مقاصد مادی افراد را تامین کند.

مطابق با این فرضیه که ارزش های اخلاقی و اعتقادات جامعه در طراحی بناها و شهرها انعکاس می یابند، می توان نظم صوری ساختار کالبدی شهر سنتی را که در وهله ی اول بر معنویات و اهداف مشترک متمرکز است، نشانه ای از یک نوع ویرانی اخلاقی دانست و نظم صوری شهر مدرن و حومه هایش را بعنوان تشریح فیزیکی یک ویژگی اخلاقی فردگرایانه که بر قوانین، قدرت و منافع فردی متکی است تلقی کرد.

 

Relation Between Society Beliefs and Ethical Considerations in Architecture and Urbanism

By: Hesam Eshghi Sanati

By studing history we can distinguish intellectual and practical bases of two kind of social life in socities: Intellectual Tradition of Communitarianism, and Intellectual Tradition of Emotivism. About this, with respect to Aristotle’s and Nietzsche’s view, Philip Bess introduces an attractive discourse in etichal discussions (Bess, 1996). The first view that is based on Aristotle’s stress on necessity of ethical traits, humans can associate with social life and ethical life is not based on submission of laws, but society members reach to their purposes with enriching treats that relying on ethical excellences such as Humanism, Justice, Sobriety, Magnanimity, and so on. The second view that sorely challenge premises of the first intellectual tradition, is based on individual authority, and try to substitute individual opinions with socialist social approach. This view is Nietzsche’s belief, and he presents the city as an economic organization that it must provide individuals interests and revenues.

According to this premise that ethical values and society beliefs will materialize in designing buildings and cities, we can say that ‘the vertical order in traditional cities reveal an erosion of ethical values that originally rested on unified spiritual aims, and the vertical order in modern cities and their suburbs reveal individualistic orientation in power, laws, and interests.’

 

- Bess, Philip, Communitarianism and Emotivism; Two Rival Views of Ethics and Architecture. In: Nesbitt, Kate (1996) Theorizing a New Agenda for Architecture, an Anthology of Architectural Theory (1965-1995), Princeton Architectural Press, New York.

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ ها :

ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری ایران - 6

The 11th Virtual Forum of Iran Architectural Blogs - 6

Participants of The 11th Banquet: (until the end of first week)

شرکت کنندگان ضیافت یازدهم: (تا پایان هفته ی اول)

 

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ ها :

ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری ایران - 5

 The 11th Virtual Forum of Iran Architectural Blogs - 5

فراخوان برای دعوت وبلاگ های انگلیسی زبان

International Public Invitation for English-Speaking weblogs to The 11th Virtual Forum of Iran Architectural Weblogs 

International Public Invitation for English-Speaking weblogs to The 11th Virtual Forum of Iran Architectural Weblogs 

History:

As you may be heard It is about one year or more that a new movement with the title of "Architectural Banquets" has been began in the community of Iran architectural blogging. These banquets are the communal movement of Iranian bloggers within the scope of architecture and urbanism, these are held every two months on a scheduled date and the bloggers would share their personal opinions and conclusions of their studies and researches with each other.

Till now ten banquets with the following topics has been held

 • First Banquet: "House"
 • Second Banquet: "Creativity – Architecture"
 • Third Banquet: "Architecture Education"
 • Fourth Banquet: "Street"
 • Fifth Banquet: "From Space"
 • Sixth Banquet: "Contextualism in Architecture"
 • Seventh Banquet: "Future of Architecture"
 • Eighth Banquet: "Architecture and Media"
 • Ninth Banquet: "Sense of Place in Urban Spaces"
 • Tenth Banquet: "Introduction and Criticism of One of Iran Contemporary Architecture Buildings"

And today the Eleventh Banquet with the topic of "Professional Ethics in Architecture and Urbanism" is going to be held internationally.

 

Mission:

The mission of this banquet is creating virtual community, exchanging thoughts, and interaction between English-speaking and persian-speaking webloggers from all over the world about one particular topic in architecture and urbanism.

 

Vision: (Iman Raeisi)

R If it is "Human who has created the ideal of self ethics in Gods dignity" (Kant) and "God of western metaphysics is dead" (Nietzsche), Can we also emphasize ethics?

R If "Religion – as the collection of ethics regulations- have the rule of controller to people masses" (Marx), between architects and urban planners –who possess the higher recognition levels in comparison with the people masses - Can we discuss about ethics?

R How can be an Individualist, and think about ethics which is a pluralist conception?

R Is professional ethics in the time that architecture and urbanism were ordered and human had fear of God, in comparison with the professional ethics in the time that architecture and urbanism have been organized with "Turbulence" and "Chaos Theory" a permanent conception?

R Is ethics a comparative category which in different cultures there exist different attitudes about it? Is also Ornament, a crime"? (With respect to Adolf Loos)

R If the designers be honest, can they impose their ideas to employers?

R Can we mislead the employers for the progression of plans?

R Is misleading an ethical act?

R Where is the boundary of breaking patterns of professional ethics in architecture and urbanism?

R Where is the boundary of loyalty to the patterns of professional ethics in architecture and urbanism?

R And at last, why do we need professional ethics in today architecture and urbanism?

 

Timeline:

The proceedings will begin on 5 May 2009 and end on 5 June 2009.

 • The opening of The Eleventh Banquet: 5 May 2009
 • Posts publication, and share of links: 5 May-5 June 2009

[In this period, Publish one or more post(s) about this topic in your personal weblog, and send me its link(s) to share with all of visitors]

 • The End of The Eleventh Banquet, Conclusion: 5 June 2009

  I would like to invite you to attend the eleventh banquet of Iran architectural weblogs with the topic of "Professional Ethics in Architecture and Urbanism’", you can visit my weblog and send the link of your post publication to me.

  Hesam Eshghi Sanati

 

 

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ ها :

ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری ایران - 4

The 11th Virtual Forum of Iran Architectural Blogs - 4

گشایش رسمی 

ضیافت یازدهم وبلاگهای معماری ایران - گشایش رسمی

سرانجام پس از پانزده روز نظرسنجی برای انتخاب موضوع نهایی ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری ایران حدود بیست نفر از دوستان زحمت کشید، و ضمن اعلام اولویت پیشنهادی، نظرات خود را نیز مطرح نمودند که از این عزیزان بسیار تشکر می کنم. امیدوارم دوستانی که در نظرسنجی شرکت نکردند، با حضور در این ضیافت و ارائه ی نوشتارهای خود سرافرازمان نمایند.

نتایج آراء به شرح زیر بدست آمد:

 • تعامل فلسفه و معماری: داریا، هادی مناف زاده، مهدی مطلق، پریناز میزبان، عادل عطایی، مریم کربلایی
 • از نظر تا عمل (روند تبدیل یک نظریه ی معماری به یک فرم معماری): وحید ابراهیم زاده، الناز طهرانی، بهرام هوشیار یوسفی
 • اخلاق حرفه ای در معماری و شهرسازی: کمال یوسف پور، امیرمهدی خادمی، هومن فروغمند اعرابی، نیلوفر خالو اسماعیلی، محمدعلی عبدالصمدی، محمدرضا منعام، فرهاد شرفی، محمد منفرد، احمدرضا سلیمانی، مرتضی میر غلامی

که بدین ترتیب موضوع پیشنهادی سوم؛ یعنی «اخلاق حرفه ای در معماری و شهرسازی» بعنوان موضوع نهایی یازدهمین ضیافت وبلاگ های معماری اعلام می گردد. از کلیه ی وبلاگ نویسان و نیز علاقمند رسماً دعوت می گردد تا در این هم اندیشی مجازی شرکت نمایند. دوستانی که دارای وبلاگ شخصی نیستند، می توانند مطالب خود را به ایمیل بنده ارسال کنند تا از طریق وبلاگ (ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری ایران) که برای همین منظور ایجاد شده منتشر گردد.

 

ضیافت یازدهم در تلاش است که وبلاگ های انگلیسی زبان را نیز به این همفکری دعوت کرده و بصورت بین المللی برگزار گردد. لذا از وبلاگ نویسان هموطن تقاضا می گردد که برای بهبود و ارتقای سطح کیفی ضیافت، به موارد زیر توجه فرمایند:

 • فراخوان برای انگلیسی زبان ها و فارسی زبان ها ارسال خواهد شد.
 • مطالب خود را (حتی اگر در حد یک پاراگراف باشد) در صورت امکان به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر نمایید، تا مطالب برای عموم خوانندگان در عرصه ی بین الملل قابل استفاده باشد.
 •  از دوستان آشنا به زبان انگلیسی تقاضا می شود که به سایرین یاری نمایند و زحمت برگردان مطالب دوستانی که نیاز به ویرایش متونشان وجود دارد را برعهده گیرند، تا ضیافت در فضایی شاد و سطح مطلوبی برگزار گردد.
 • تاریخ تحویل یادداشت ها مشخص شود.
 • همه ی متون ویرایش شوند.
 • برای آگاهی از حضور شما در ضیافت، لینک مطالب همراه با نام خود را در بخش نظرات بنویسید و یا آن را به ایمیل hesameshghi[@]hotmail.com ارسال نمایید.

دیدگاه: ( ایمان رئیسی)

«اگر "انسان آرمان اخلاقی خود را در هیات خداوند آفریده است" (کانت) و "خداوند متافیزیکی غرب هم مرده است" (نیچه)، آیا همچنان می توان بر اخلاق تاکید کرد؟

اگر "دین - به عنوان مجموعه دستورات اخلاقی- نقش کنترل کننده ی توده های مردم را دارد" (مارکس)، بین معماران و شهرسازان- که دارای سطح شناخت بالاتری نسبت به توده ی مردم هستند- می توان از اخلاق بحث کرد؟

چگونه می توان فردگرا بود و به اخلاق که مفهومی جمع گراست، اندیشید؟

آیا اخلاق حرفه ای در دوره ای که معماری و شهرسازی منظم بود و انسان از خدا می ترسید، در مقایسه با اخلاق حرفه ای در دوره ای که معماری و شهرسازی با اغتشاش و تئوری آشوب سازماندهی می شود، و انسان آفریننده است؛ مفهومی ثابت است؟

آیا اخلاق مقوله ای نسبی است که در فرهنگ های مختلف رویکرد های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد؟ آیا همچنان "تزئین جنایت است"؟ (با احترام به آدولف لوس)

اگر طراحان راستگو باشند، آیا می توانند ایده های خود را به خورد کارفرمایان دهند؟

آیا می توان برای پیشبرد طرح، کارفرمایان را فریب داد؟

آیا فریب دادن، کاری اخلاقی است؟

مرز شکستن الگوهای اخلاق حرفه ای در معماری و شهرسازی کجاست؟

مرز پایبندی به الگوهای اخلاق حرفه ای در معماری و شهرسازی کجاست؟

و در پایان، چه نیازی به اخلاق حرفه ای در معماری و شهرسازی امروز داریم؟»

 

برنامه ی زمانبندی:

از 1 اردیبهشت تا 15 اردیبهشت: فراخوان اولیه و نظرسنجی برای انتخاب موضوع نهایی ضیافت

15 اردیبهشت: اعلام موضوع نهایی ضیافت

از 15 اردیبهشت تا 15 خرداد: بازه ی زمانی ارسال نوشتارها

15 خرداد: جمع بندی، پایان ضیافت و معرفی میزبان ضیافت دوازدهم

«ضمناً دیدار وبلاگ نویسان معماری در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در تاریخ جمعه ١٨اردیبهشت ١٣٨٨ساعت ١۴در صحن اصلی مصلای امام خمینی - جنب ایوان شمالی خواهد بود.»

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ ها :

ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری - 3

The 11th Virtual Forum of Architectural Blogs - 3

یک پیشنهاد

پیرو درخواست از دوستان مجرب جهت اعلام پیشنهاد و انتقادات خود در روند شیوه ی برگزاری ضیافت یازدهم، جناب آقای بهرام هوشیار یوسفی زحمت کشیده اند و پیشنهادی در راستای تحقق ماهیت دوزبانه ی این ضیافت در آغاز دهه ی دوم فعالیت و نیز مشارکت بین المللی وبلاگ نویسان در آن مطرح نمودند:

 

" ... باز پیشنهاد گذشته را در دو زبانه کردن این ضیافت تکرار می کنم و در ارسال دعوت به وبلاگ های انگلیسی زبان در آغاز دهه دوم این فعالیت."

 

گویا این پیشنهاد در ضیافت قبل مطرح شده بود، و تعدادی از دوستان وبلاگ نویس یکبار نظرات خود را اعلام نمودند که با مشارکت فکری آنان به نتیجه نرسید. اکنون که این پیشنهاد دوباره مطرح شده، نیازمند بازنگری در روند برگزاری این ضیافت در جهت تحقق آن هستیم.

مسائلی که در ابتدای امر جزء عمده ترین ها هستند، به شرح زیر است: برگزاری ضیافت به دو زبان فارسی و انگلیسی، انتخاب موضوعات سازگار با طبع جهانی، دعوت از وبلاگ های انگلیسی زبان، ایجاد جامعه و فروم مجازی بین المللی، ترغیب وبلاگ نویسان فارسی زبان به نوشتن به زبان انگلیسی، کمک حمایت کنندگان مالی و ... .

اگر چه دستیابی به استانداردهای مطلوب برای برگزاری چنین ضیافتی، نیازمند گذر زمان و بکاربستن آزمایشی آن در چندین ضیافت پی در پی است، ولی اکنون که در نقطه ی شروع هستیم می توانیم تاحدودی مقدمات آن را برای عملی شدن در ضیافت های بعدی فراهم آوریم، و این چیزی جزء مشارکت جمعی و همزمان چندین وبلاگ نویس مجرب و توانمند را نمی طلبد.

روشن است در راستای نیل به این هدف نیاز به یاری دوستان آشنا به زبان انگلیسی که با خارج از کشور در ارتباط اند، وجود دارد که مدیریت بخش بین المللی این ضیافت را بر عهده گیرند. لازم به ذکر است که آقای هوشیار یوسفی از هم اکنون برای کمک فکری اعلام آمادگی نموده اند، و از آنجاییکه برای پیاده سازی آن نیز باید چاره ای اندیشید، از آقایان نصیر زرین پناه، مزدک مژدهی، مرتضی میرغلامی، و نیز محمدرضا شیرازی و دوستان دیگری که تمایل دارند این مهم را بر عهده گیرند، تقاضا می شود همکاری خود با بنده را اعلام دارند، تا بتوانیم برنامه ای هر چند اولیه برای عملی شدن این پیشنهاد تدوین کنیم.

دوستان اگر نظر دیگری درمورد این پیشنهاد، و یا بطور کل در مورد برگزاری ضیافت دارند، تا پیش از گشایش رسمی ضیافت همچنان می توانند آن را با جمع در میان بگذارند.

 

 

 

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ ها :

ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری - 2

The 11th Virtual Forum of Architectural Blogs - 2

تمدید زمان نظرسنجی

تا کنون که چیزی در حدود هفت روز از شروع نظرسنجی برای انتخاب موضوع نهایی ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری می گذرد، از 40 نفری که به این نظرسنجی دعوت شدند حدود 15 نفر از دوستان لطف کرده و نظر خود را اعلام نموده اند. با توجه به اندک بودن تعداد آرا، هفت روز دیگر به این زمان اضافه می شود (تا روز پانزدهم اردیبهشت)، تا وبلاگ نویسانی که به علت مشغله کاری و یا هر دلیل دیگری در این نظرسنجی شرکت نکرده اند، خود را برسانند و موضوع با شور جمعی انتخاب و ضیافت یازدهم رسماً آغاز گردد.

بار دیگر از همقطاران باتجربه تقاضا می گردد که اگر در مورد برگزاری این ضیافت، نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارند که روند شیوه ی برگزاری را بهتر می کند، اعلام نمایند. در مورد موضوعات همانطور که پیش از این عنوان شد، دوستان می توانند پیشنهادات خود را مطرح نمایند؛ بدین طریق که از سه محور پیشنهادی اعلام شده، یکی را به عنوان اولویت برتر خود برگزیده و اعلام کنند، یا اینکه در راستای این سه محور، اگر به موضوعات مرتبطی فکر می کنند آن را اعلام نمایند، بطوریکه حدود و محتوای پژوهشی آن قابل تشخیص باشد.

از دوستان علاقمندی که برای انعکاس دیدگاه های خود وبلاگ شخصی ندارند، نیز تقاضا می شود که در این نظرسنجی و سپس در ضیافت یازدهم مشارکت نمایند. برای این منظور وبلاگ اختصاصی «ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری» ایجاد شده است که نوشتارهای این دوستان را پذیرا خواهد شد.

از آقایان بهرام هوشیار یوسفی، احمدرضا سلیمانی، محمد منفرد، و محمدرضا منعام که بر حقیر منت گذاشته و فراخوان این هم اندیشی را در وبلاگ شان منعکس نمودند، سپاسگذارم.

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ ها :

سلسله نشست های تخصصی طراحی صنعتی: شماره ی بیست - دانشگاه هنر تهران

سلسله نشست های تخصصی طراحی صنعتی

طراحی خودروهای کانسپت 

با حضور 
ایمان مقصودی
فرزاد برخورداری 
علی رضا محمدزاده
کیوان نادری
محسن جعفری ملک 
 
دوشنبه 7 اردیبهشت 1388 - ساعت 10:30صبح
خ. نرسیده به میدان ولیعصر، تالار شهید جانبزرگی دانشگاه هنر تهران
  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ ها :