حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

مقاله منتشر شده در دوفصلنامه دایره هنر - شماره یک - بهار و تابستان 1392

عنوان مقاله: بررسی پدیده‌ی مکان و مفاهیم بنیادین آن (مطالعه‌ی موردی: غرفه‌های گالری سرپنتاین، لندن، انگلیس)

نگارندگان: مهندس حسام عشقی صنعتی، دکتر نادیه ایمانی

محل انتشار: 1392، دو فصلنامه دایره هنر؛ شماره یک، بهار و تابستان،صص 42-51.

چکیده:

گالری سرپنتاین واقع در هایدپارک لندن، از بهترین گالری‌های هنرمدرن و معاصر مرکز این شهر می‌باشد. یکی از برنامه‌های این گالری از سال 2000 تاکنون، دعوت سالیانه از معماران مشهور بین المللی برای ساخت غرفه‌های موقت است. یکی از پارادایم‌های معاصر شرح و تفسیر رویدادهای معماری که با تکیه بر آن می‌توان رابطه‌ی غرفه‌های موقت با ساختمان دائمی این گالری را تفسیر نمود، بحث مکان است. موضوع این مقاله؛ معرفی و تحلیل مفاهیم بنیادی فهم پدیده‌ی مکان، شناخت و برشماری خصوصیات کلی معماری با مقایسه‌ی تطبیقی مجموعه‌ی غرفه‌های موقت گالری سرپنتاین می‌باشد.

پرسش اصلی مقاله آنست که «با بررسی پدیده‌ی مکان در غرفه‌های موقت گالری سرپنتاین، کدامین وجوه معماری قابل بازشناسی‌اند؟» برای پاسخگویی به این پرسش، عمده‌ترین مفاهیم بنیادی پدیده‌ی مکان، به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با مروری به ادبیات موضوع و نیز نمونه‌های تحلیل شده در این پژوهش، می‌توان به مواردی نظیر؛ توجه به مخاطب، سازه‌ی موقت، خلق فضای خلوت، دید بصری، عرصه‌ی شهری اشاره نمود که نشان می‌دهد معماران این غرفه‌ها، در تلاش برای مهیا کردن یک سری پتانسیل‌های فضایی هستند تا با حضور فعال انسان به مکان تبدیل گردد.

کلید واژه: پدیده‌ی مکان، غرفه‌های موقت گالری سرپنتاین، زیست جهان، روح مکان.

* این مقاله برگرفته از یکی از مباحث رساله‌ی نهایی کارشناسی‌ارشد حسام عشقی صنعتی با عنوان "طراحی و بازنگری در طرح میدان فرهنگ واقع در اراضی عباس‌آباد تهران با رویکرد مکان" با راهنمایی سرکار خانم دکتر نادیه ایمانی و مشاوره‌ی سرکار خانم دکتر فریبا قرائی می‌باشد که در دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران به اتمام رسیده است.

The Investigation on Place Phenomenon and its Fundamental Concepts (Case Study: Serpentine Gallery Pavilions, London, England)

Authors: Hesam Eshghi Sanati, Nadieh Imani

M.S in Architecture, Architecture Department, Art University of Tehran, IRAN.

Ph.D in Architecture, Scientific Member of Architecture Department, Art University of Tehran, IRAN.

Abstract: Serpentine gallery in London’s Hyde Park is the one of the best modern and contemporary art gallery in centeral part of this city. One of this gallery programmes was Annual invitation from international famous architects for constructing temporary pavilions besides the main construction. One of the contemporary paradigms of description and interpretation architectural events that we can interpret relationship between temporary gallery pavilions and main building is place phenomenon. Subject of this paper is presentation and analysis of fundamental concepts of place phenomenon, recognition of architectural characteristics in comparison with temporary pavilions of Serpentine gallery.

So it is the main question of paper that what concepts appear by place phenomenon in Serpentine gallery pavilions? to response this question, we proceeded to investigate the most important fundamental concepts of place phenomenon. We believe in some instances such as attention to the visitors, temporary structure, making the private space, visual quality, civic arena which show architects of this pavilions are trying to make spatial potentials to transform them into place by human active presence.

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢