حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

کتاب ها

تالیف:

رئیسی، ایمان؛ عشقی صنعتی، حسام (1393) هرزوگ و دمورن؛ شیمیدان های معماری، مجموعه کتب یکصد طراح معاصر، مشهد: انتشارات کتابکده کسری. چاپ اول (شابک: 2-24-6509-600-978)

رئیسی، ایمان؛ عشقی صنعتی، حسام (1393) هرزوگ و دمورن؛ شیمیدان های معماری، مجموعه کتب یکصد طراح معاصر، مشهد: انتشارات کتابکده کسری.

ترجمه:

رئیسی، ایمان؛ عشقی صنعتی، حسام (1390) اشتیاق تئوریک و استراتژی‌های طراحی در آثار هشت معمار معاصر، مشهد: انتشارات کتابکده کسری، چاپ اول، چاپ دوم 1393 (شابک: 1-1-92388-600-978)

رئیسی، ایمان؛ عشقی صنعتی، حسام (1390) اشتیاق تئوریک و استراتژی‌های طراحی در آثار هشت معمار معاصر، مشهد: انتشارات کتابکده کسری،

همکاری در تدوین کتاب:

(1394) نظربازی؛ جستارهایی در نظریه‌ی معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول.(1394) نظربازی؛ جستارهایی در نظریه‌ی معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول.

(1392) نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول.

+