حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

کارگاه، سخنرانی و مصاحبه ها

(1395) مجموعه سمینارهای دانشجویان در باب طبیعت؛ منبع الهام سازه های معاصر، دانشگاه علم و فرهنگ، رشت، آذر.

(1395) کارگاه تحلیل معمارانه ی یک ارگانیزم گیاهی، دانشگاه علم و فرهنگ، رشت، آبان.

(1395) دورهمی اسکیس با موضوع: یک عملکرد، دانشگاه آزاد اسلامی انزلی، آبان.

(1395) سمینار فرآیند طراحی در آثار بیارکه اینگلس، دانشگاه علمی کاربردی طرح و رسم پارسه، تهران، 21/2/95.

(1394) نمایش و نقد و بررسی فیلم خانه هشت (The 8 House) بیارکه اینگلس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی.

(1392) کارگاه آموزشی نماد در هنر پیش از اسلام ، درس نمادشناسی معماری داخلی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت.

(1391) کارگاه تحلیلی اتصالات سازه ای ملهم از طبیعت و استفاده از آنها در سازه های معاصر، درس انسان طبیعت معماری، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت.

(1391) کارگاه تحلیلی مکانیزم  گیاهان و جانوران؛ منبع الهام معماران در طراحی معماری، درس انسان طبیعت معماری، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت.

(1390) کارگاه تحلیلی ارگانیزمهای زنده و بهره گیری از آنها در طراحی معماری، درس انسان طبیعت معماری، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت.

(1388) برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویان، طراحی معماری مساکن شهری به کمک رایانه، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت.

(1387) سمینار  از متر تا پارامتر، سخنرانی پیرامون فرآیند طراحی معماری خطوط مترو به روش پارامتریک، بهمراه ساخت فیلم 10 دقیقه ای متروی ایستگاه راه آهن تهران، دانشگاه هنر تهران.

(1385) ارائه مقاله تاملی در آرا و اندیشه‌های ژرژ باتای در باب معماری، هفته پژوهش دانشگاه هنر تهران.

(1385) ارائه مقاله  پیش‌درآمدی بر پدیدارشناسی مکان، هفته پژوهش دانشگاه هنر تهران.

+