حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

مقالات

(1395) گونه شناسی معماری صنعتی کارخانجات چای گیلان (1299-1357)، چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، گیلان، اسفندماه، ص 41. با همکاری خانم مهندس مهین همتی

(2016), "Vernacular Structures in Guilan Rural Architecture", 4th International Conference of Science and Engineering" , Rome, Italy.

(1394) حیاط مرکزی؛ راهکارهای پایدار برای همسازی با اقلیم (با مطالعه‌ی موردی خانه‌های تاریخی یزد)، نشریه تخصصی پنجره ایرانیان، اسفندماه، صص 220-225.

(1394) فضا ماشین است!، نوشته بیل هیلیر، ترجمه و تلخیص: حسام عشقی صنعتی، چاپ در کتاب نظربازی؛ جستارهایی در نظریه معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول.

(1393) بررسی تاثیر عوامل اجتماعی‌فرهنگی بر بافت کالبدی روستاهای گیلان، فصلنامه علمی‌پژوهشی مسکن و محیط روستا; 33 (148) :20-3. با همکاری خانم دکتر مژگان خاکپور

(1392) نقد معماری: تاریخ، زمینه و نقش‌ها، نوشته دنیس شارپ، ترجمه: حسام عشقی صنعتی، با همکاری دکتر ایمان رئیسی، چاپ در کتاب نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول، صص 29-36.

(1392) معماری و نقد، نوشته فرانسوا شَسلن، ترجمه: حسام عشقی صنعتی، با همکاری دکتر ایمان رئیسی، چاپ در کتاب نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول، صص 55-64.

(1392) نقد و اخلاق، نوشته جوزف ریکورت، ترجمه: حسام عشقی صنعتی، با همکاری دکتر ایمان رئیسی، چاپ در کتاب نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول، صص 65-67.

(1392) جایگاه خلاقیت در سیر تحول فرآیند طراحی معماری، نشریه فن و هنر (نشریه فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان)، شماره 61، ص 26-33. با همکاری خانم مهندس مهین همتی

(1391) بررسی پدیده‌ی مکان و مفاهیم بنیادین آن (مطالعه‌ی موردی:غرفه‌های گالری سرپنتاین، لندن، انگلیس)، نشریه دایره هنر، سال اول، شماره 1، ص .

(1391) نسبت فضا و مکان در اثر معماری با تکیه بر اندیشه‌های هایدیگر و نوربرگ‌شولتز، روزنامه شرق، سال هفتم، شماره 1501، ص 11.

(1390) بازسازی بناها با استفاده از اسکنر لیزری هوابرد و به شیوه هدف مبتنی بر تطابق گراف ها، نشریه فن و هنر (نشریه فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان)، شماره 56، ص 44-49.

(2010), "A Study On Water Supplying Techniques in Ali Qapu Palace, Isfahan", International Journal of Academic Research (IJAR), Azerbahjan republic, Baku.

(1390) زنان و معماری، ترجمه: حسام عشقی صنعتی با همکاری گروه پژوهشی معماران قاف، نوشته: لین واکر، فصلنامه شارستان؛ شماره 32-33، صص 32-38.

(1389) رم کولهاس؛ ستایشگر فرهنگ مدرن در معماری، روزنامه شرق، سال پنجم، شماره 1048، ص 8.

(1389) نگاهی به فناوری جدید سازه در معماری؛ سازه‌های تاشونده، نشریه آبادی، شماره 66، صص 26-31.

(1388) بررسی کالبدی حیاط مرکزی خانه‌های تاریخی یزد با رویکرد معماری پایدار، اولین همایش ملی معماری پایدار با رویکرد زیست محیطی، ارائه بصورت پوستر.

(2009), "Centeral Courtyard; Product of Creativity for Sustainable City, with Studying Houses of Yazd", International Conference of “Sustainable Building And Environment: Meeting The Future” 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Johor Bahru, Malaysia, (abstract is accepted).

(1388) پیش‌درآمدی بر ظهور سازه‌های مشبک فضایی تاشونده در معماری، نشریه آسمانه، نشریه تخصصی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، شماره 4، صص 231-248.

(1385) تاملی در آرا و اندیشه‌های ژرژ باتای در باب معماری، ویژه نامه هفته پژوهش دانشگاه هنر تهران، صص 80-81.

(1385) پیش‌درآمدی بر پدیدارشناسی مکان، ویژه‌نامه هفته پژوهش دانشگاه هنر تهران، صص 96-98.

+