حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

طرح های پژوهشی

(1390) سازه و مصالح سنتی در معماری روستایی گیلان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان، با همکاری

(1389) ریخت‌شناسی گنبد و مناره در معماری گیلان: فاز اول بیه‌پیش، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان. مجری طرح. با همکاری

(1389) بررسی سیمای معماری محور سراوان- پونل: فاز اول سازه و مصالح سنتی روستایی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان. با همکاری

(1387) نسبت فضا و مکان در اثر معماری (معیاریابی طراحی مکان ها)،دانشگاه هنر تهران، دانشکده معماری و شهرسازی، مجری طرح. با همکاری

+