حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

پایان نامه های دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی ...........................................

8. خانم دیبا عبدشهری، موضوع: مجتمع اداری تجاری تفریحی انزلی ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.10.08 درجه ارزشیابی: خوب

7. خانم سمیرا خانی پور، موضوع: دانشکده معماری انزلی، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.10.07 نمره: 18.75، درجه ارزشیابی: عالی

6. خانم الهام گل آور، موضوع: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان بندر انزلی، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.9.30 نمره: 19، درجه ارزشیابی: عالی

5. خانم شمیم سعادتمند، موضوع: مرکز آموزشی طراحی لباس های سنتی و محلی گیلان، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.9.23 نمره: 18، درجه ارزشیابی: عالی

4. خانم الناز بشری مقدم، موضوع: خانه موسیقی آستارا با تاکید بر سازهای سنتی ایران و آذربایجان، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.9.14 نمره: 17.75، درجه ارزشیابی: بسیار خوب

3. خانم سارا کمایی، موضوع: خانه کودک رشت (مرکز پرورش فکری کودکان)، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.9.14 نمره: 17.75، درجه ارزشیابی: بسیار خوب

2. خانم نیلوفر نیازی، موضوع: برج مسکونی تجاری انزلی، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.8.26، نمره: 17، درجه ارزشیابی: بسیار خوب

1. آقای فرشید حقی، موضوع: هتل چهار ستاره منطقه آزاد انزلی، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.06.14 نمره: 17 ، درجه ارزشیابی: بسیار خوب

دانشگاه راهبرد شمال رشت .............................................

16. خانم مریم نجفی / در حال انجام

15. خانم زهرا شافعی / در حال انجام

14. خانم هاجر عاصی زحمتکش / در حال انجام

13. خانم رضوانه موید / در حال انجام

12. خانم نیلوفر آرام / در حال انجام

11. خانم مونا موسوی / در حال انجام

10. آقای بابک فرجی شکردشت / در حال انجام

9. خانم فاطمه تقی پور چوکامی / در حال انجام

8. آقای میلاد اسدی مقدم / در حال انجام

7. آقای آرمان آسوده ناوی / در حال انجام

7. خانم مریم مقدسی شیرایه، موضوع: مجتمع بلندمرتبه اقامتی تجاری شهر رشت، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.12.25، درجه ارزشیابی: خوب

6. آقای علیرضا پشتوان، موضوع: کانون تربیتی اصلاح کودکان بزهکار (زندان کودکان زیر هجده سال)، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.12.25 ، نمره: 18، درجه ارزشیابی: عالی

5. خانم نینا الک بافیان، موضوع: خوابگاه دخترانه دانشگاه بابلسر، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.7.15 نمره: 18.75، درجه ارزشیابی: عالی

4. خانم سپیده نگهداری، موضوع: فرهنگسرای هنر و تاریخ گیلان، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.7.15 نمره: 17.5، درجه ارزشیابی: بسیارخوب

3. خانم کبری پیرگورابی، موضوع: دهکده ی سبز (دهکده ی اقامتی توریستی تفریحی سراوان گیلان)، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.7.15 نمره: 19، درجه ارزشیابی: عالی

2. خانم سحر مرندی، موضوع: ترمینال بین المللی مسافربری گیلان، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.7.10 نمره: 19، درجه ارزشیابی: عالی

1. خانم طاهره عابد خمامی، موضوع: تماشاخانه ی پیاده راه فرهنگی شهر رشت، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.6.29 نمره: 19، درجه ارزشیابی: عالی

دانشگاه علم و فرهنگ رشت .............................................

7. خانم مریم مینویی / در حال انجام

6. خانم زهرا یعقوبیان / در حال انجام

5. خانم نازنین جمشیدی / در حال انجام

4. خانم رشیده مرادی / در حال انجام

3. خانم یاسمن القاسی / در حال انجام

2. خانم مریم توصری / در حال انجام

1. خانم آمنه مهدی زاده / در حال انجام

+