حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

نظریه ی معماری ؛ سفری بی پایان در وادی نگارش

 

Architectural Theory ; Unfinished Journey On Writing

تئوری یا نظریه ی معماری[1]  ؛ ارائه شناختی[2] از معماری (به منظور فهم یا اجرا ) به شکل مجموعه ای نظام مند از مقوله های نظری[3] معماری، برآمده از بنیان های شکل دهنده معماری است .

نظریه های معماری به سه گونه دسته بندی شده اند :

دسته بندی تاریخی ( هانو والترکروفت )، دسته بندی مبنایی ( کاپن ) و دسته بندی موضوعی ( کیت نسبیت )

o      کروفت[4] : نوشتار آگاهانه در باب معماری، مفهوم تئوری معماری در زمینه های متفاوت هنری، فلسفی، زیبایی شناختی، باستان شناختی، ساخت، و تناسبات ارائه پذیر است و بسته به اینکه نویسنده در چه گستره ای از فعالیت و تفکر، اندیشه های خود را پردازش می کند در بیان گوناگونی وجوددارد. آنچه انکار ناپذیر است در نهایت حضور و اهمیت « زمان »، « تفکر تاریخی »، و « تاریخنگارانه » است.

o      کاپن[5] : نوشتار، گفتار در مورد معماری شامل اصول و آموزه ها

o      نسبیت[6] : گفتاری که اجرا و تولید معماری و چالش های مربوط به آن را روشن می کند. تئوری در سطح های متفاوتی از انتزاع، ارزش گذاری، و نیت در حرفه معماری در مقیاس بزرگتر عمل می کند. تئوری با آرمان ها و تحقق معماری به یک میزان سروکار دارد.[1] - Architectural Theory

[2] - Recognition

[3] - Theoretical categories  

[4] - Kruft

[5] - Kapon

[6] - Nesbitt

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
تگ ها :