حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

تقويم تاريخ


آوريلمـاه:
9روز:
180 ميلاديسال:
"مارك اورل "يا" ماركوس اورليوس "فيلسوف و دانشمند برجسته رومي كه به مقام بزرگ امپراتوري نيز رسيد ،بعد از 59 سال زندگي به مرض تيفوس در گذشت .وي روز 1 فوريه 121 در" رم "متولد شده بود .او در كليه علوم و فنون زمان خود استاد بود و چون فكر باز و وسيعي داشت .ابتدا شريك سلطنت" آنتونن "امپراتور روم شد و بعد از مرگ او نيز به امپراتوري رسيد .به روز 1 فوريه 121 مراجعه شودرويداد:

241 ميلاديسال:
شاپور اول ،پادشاه معروف سلسله ساساني كه بعد از مرگ پدرش اردشير بابكان به سلطنت رسيده بود ،طي مراسمي خاص و با شكوه تاجگذاري كرد" .شاپور اول "در آغاز سلطنت خود شورش ارمنستان را فرو نشانيد و بعد انطاكيه را كه متعلق به امپراتوري روم بود گرفت و در يك جنگ تاريخ ،والريانوس امپراتور روم را نيز اسير ساخت .سلطنت وي مدت 30 سال يعني تا سال 271 ميلادي طول كشيد.رويداد:

241 ميلاديسال:
ملاقات تاريخي" ماني "پيغمبر مانوي مذهبان ،با شاپور اول شاهنشاه بزرگ سلسله ساساني در روز تاجگذاري و بارعام شاپور اتفاق افتاد .در اين روز كه مانويان آن را روز آغاز نهضت مذهبي خود محسوب ميكنند ،شاپور اول اصول عقايد مذهب ماني را پذيرفت و كمي بعد به دستور وي كيش ماني ،مذهب رسمي ايران شد .ماني بعدها ،به دوران سلطنت" بهرام اول "پادشاه ديگر ساساني محكوم به اعدام شد و به قتل رسيد.رويداد:

1241 ميلاديسال:
در اين جنگ خونين ،سپاهيان مغول كه در آن زمان در اروپاي شرقي سرگرم تصرف ممالك و سرزمينهاي مختلف بودند موفق شدند كه سپاه متحد آلمان و لهستان را كه براي جلوگيري از آنان عليرغم همه اختلافات خود متحد شده بودند ،در" ليگ - نيتز "شكست دهند .در اين شكست وحشتناك نيمي از سپاهيان آلمان و لهستان كشته شدند و بقيه به كشورهاي خود گريختند .به روز 14 مه 1241 مراجعه شودرويداد:

1626 ميلاديسال:
"فرانسيس بيكن "فيلسوف انگليسي پس از 65 سال زندگي بدرود حيات گفت وي روز 22 ژانويه 1561 در لندن متولد شده بود بعد از اتمام تحصيلات خويش به بعضي از ماصموريتهاي سياسي رفت و بعد وكيل مجلس عوام شد .از مهمترين آثار" فرانسيس بيكن "اين آثار را بايد نام برد" :تتبعات اخلاقي و سياسي - تاريخ يادها - و تاريخ هانري هفتم "وي به" ويكنت دوسن آلبان "ملقب بود.رويداد:

1778 ميلاديسال:
"هومفري - ديوي "دانشمند بزرگ انگليسي و شيميدان برجسته آن كشور در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،در" پنزانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي ضمن تحقيقات ارزشمند خود ،موفق به اكتشافاتي در مورد سديم - پتاسيم - كلسيم - باريوم - منيزيوم و استرانسيوم گرديد و تجسساتي نيز در الكتروشيمي به عمل آورد .مرگ" ديوي "روز 10 مه سال 1829 ميلادي اتفاق افتاد .به روز 10 مه 1829 مراجعه شودرويداد:

1829 ميلاديسال:
ژنرال" نيهپرگ "سردار يك چشم اتريشي ،بعد از 54 سال زندگي بدرود حيات گفت" .آدام - آدالبرت - كنت دو نيه - پرگ "كه از خانداني اصيل و بزرگ بود ،روز 12 دسامبر 1775 ميلادي در" سالزبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت و در جنگهاي بسياري شركت جست .اهميت نيهپرگ در تاريخ ،بيشتر به سبب ازدواج او با ماري لوئيز همسر ناپلئون بناپارت بود .به روز 7 فوريه 1847 مراجعه شودرويداد:

1879 ميلاديسال:
"لئون تروتسكي "يكي از مشهورترين رجال انقلاب و سياسي روسيه در قرن بيستم ميلادي ،در" خرسون "قدم به عرصه وجود گذاشت در جريان انقلاب كبير روسيه ،وي با استالين و لنين همكاري داشت ولي بعد از مرگ لنين بر سر احراز قدرت ميان او و استالين جنگي آغاز شد كه ابتدا به تبعيد او به مكزيك و سپس ترور او در 20 اوت 1940 ميلادي منجر شد .به روز 20 اوت 1940 مراجعه شودرويداد:

1915 ميلاديسال:
حمله متفقين به شبه جزيره" گالي پولي "متعلق به امپراتوري عثماني آغاز شد .در اين حمله 100 هزار انگليسي و فرانسوي به سرداري ژنرال انگليسي" هاميلتون "كه در مصر متمركز شده بودند ،از راه درياي" اژه "به عثماني تاختند .اين جنگها پس از 9 ماه ،به سبب پايداري قواي متحد عثماني آلمان به فرماندهي ژنرال" فون ساندرس "بدون نتيجه پايان رفت .به روز 18 ژانويه 1916 مراجعه شودرويداد:

1917 ميلاديسال:
حملات بزرگ متفقين) فرانسه - انگليس (كه به سبب ورود آمريكا به جنگ ،از روز 7 آوريل همان سال به مراتب نيرومندتر شده بودند ،عليه نيروهاي آلماني و اتريشي در ناحيه" آرا "آغاز شد ولي به سبب هوشياري ستاد ارتش آلمان كه اين حمله را پيشبيني كرده بود ،در مقابل تلفات سنگيني كه متفقين متحمل شدند تنها در حدود هشت كيلومتر از اراضي آلمانيها بدست آنان افتاد.رويداد:

1918 ميلاديسال:
جنگ" لي "در حوالي رودخانهاي به همين نام در فرانسه ،در جريان آخرين ماههاي جنگ بينالملل اول بين آلمان و انگلستان اتفاق افتاد .اين پيكار كه با حمله شديد و همه جانبه سپاهيان آلماني به مواضع نيروهاي متحد انگلستان و فرانسه آغاز شده بود ،با پيروزي" نسبي "آلمانيها به پايان رسيد 48 .هزار نفر اسير و مقداري اسلحه و مهمات انگليسي ،نتيجه اين جنگ بودند.رويداد:

1922 ميلاديسال:
آرامگاه سرباز گمنام آمريكا ،در زمان رياست جمهوري" فرانكلين روزولت "طي تشريفاتي بسيار با شكوه و غمانگيز افتتاح شد .اين آمارگاه كه در روز 23 اكتبر 1921 ميلادي آغاز به ساختمان آن شد بود ،به دستور" وارن هاردينگ "رييس جمهوري آن زمان آمريكا تاصسيس شد ولي به علت بحرانهاي خاص سياسي ،تكميل و افتتاح آن تا اين روز به عهده تعويق افتاده بود .به روز 23 اكتبر 1921 مراجعه شودرويداد:

1945 ميلاديسال:
"ويلهلم كاناريس "يكي از بزرگترين رجال سياسي و نظامي آلمان نازي ،به دستور هيتلر ،پيشواي آلمان در زندان" فلوسنبورگ "به دار آويخته شود به اين ترتيب ،پرونده زندگي 58 ساله اين مرد عجيب پايان يافت .كاناريس كه روز 1 ژانويه 1887 ميلادي در" ساروموزل "متولد شده بود ،در جريان جنگ دوم جهاني رييس سازمان جاسوسي آلمان نازي بود .به روز 1 ژانويه 1887 مراجعه شودرويداد:

1962 ميلاديسال:
"هارولد - لمب "يكي از معروفترين خاورشناسان و دوستداران ايران در كشور" ايالات متحده آمريكا "پس از بيماري كوتاهي ،به سن 69 ديده از جهان ممفيس فرو بست .هارولد لمب كه داراي تاصليفات زياد در باب موضوعات تاريخي خاورميانه مخصوصاش كشور ما ايران بود ،در سال 1893 ميلادي در متولد شده بود .از مهمترين آثار او" اسكندر "را بايد نام برد .به روز 10 نوامبر 1893 مراجعه شودرويداد:

1962 ميلاديسال:
"فرانتز - كارل - گينتزسكي "نويسنده و مولف مشهور قرن بيستم كشور اتريش ،پس از 91 سال زندگي در وين ،پايتخت اتريش دارفاني را وداع گفت .اين نويسنده پر كار كه به سال 1872 ميلادي در وين متولد شده بود ،مدتي از عمر خود را در ارتش گذرانيد و سپس به عالم ادبيات روي آورد .وي در مدت حيات ادبي خود در حدود 53 كتاب مختلف نوشت .به روز 15 آوريل 1872 مراجعه شودرويداد:

1963 ميلاديسال:
"ادي ادواردز "يكي از برجستهترين چهرهها موسيقي مدت ايالات متحده آمريكا بعد از 71 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ادي ادواردز "كه بيشتر در رشته موسيقي جاز مهارت داشت ،به سال 1892 ميلادي متولد شده بود .وي كه از خلاقين سبك" ديسكي لاندجاز "و مصنف" تايگر - راك "بود در نيواورلئان مدفون شد .به روز 12 دسامبر 1892 مراجعه شودرويداد:
  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٦
تگ ها :