حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

مقاله ( ظهورمکان مقدس) آماده برای چاپ است.

معماری فراتر از امری تکنولوژیک ، وابسته به حضور انسان در جهان است . بنابراین امرقدسی به عنوان اساسی ترین وِیژگی حضور انسان در جهان نسبتی ضروری با معماری دارد . این نسبت از یک طرف با بنا به طور مثال معبد و از طرف دیگر با نیایش و آیین های دینی برقرار می شود.حال این پرسش پیش می آید که بین معماری معابد و قدسیت آنها چه نسبتی برقرار است ؟

به عبارتی دیگر" آنچه نقشی موثر در تجسم بخشیدن به امرقدسی در یک مکان دارد تا چه اندازه به جنبه ی معمارانه ی آن بستگی دارد ؟ "  این پرسش هرچند ازسویی به حوزه ی فلسفه و دین یا الهیات سر می زند ، به طور خاص در نظریه ی معماری مطرح است .

جنبه ی نادیده انگاشته شده ی چنین رابطه ای اینست که آنچه قدسیت یک مکان یا یک معماری را تبیین می کند ، فارغ از تعینات ظاهری و اولیه ی معماری ، به امری ماهوی اشاره دارد . پس پرسش فوق اساسا به ماهیت معماری قدسی باز می گردد که خود ، امری فرا تاریخی است و جنبه های  فرا تاریخی آن را نیز مورد سوال قرار می دهد .

پاسخگویی به پرسش فوق بخشی از پرسش اصلی که "چراوچگونه مکان هایی،مقدس می شود؟" را حل می نماید .  برای نزدیک شدن به پاسخی درخوربرای این پرسش، راه های متفاوتی را می توان متصور شد؛ اما از آن میان شاید صحیح ترین راه این باشد که ابتدا نفس قدسیت و مفهوم امر قدسی تبین شود و سپس با توجه به امر مکان ، رابطه ی آن با فضا را بررسی کرد وآنگاه نگارنده  با جمع بندی این دو موضوع  تلاش می کند تا برای پاسخ دادن به پرسش اصلی ، مسئله ی مکان مقدس را مورد کنکاش قرار دهد .این پژوهش مشتمل بر سه فصل ( امرقدسی، مکان ، مکان مقدس ) است وبراساس طرح تحقیقاتی ضمیمه شده به انجام رسیده است .*

 

* این مطلب، پیشگفتار مقاله (ظهورمکان مقدس) است که در راستای درس حکمت هنر اسلامی دوره کارشناسی ارشد معماری ،توسط بنده ارائه شده است .

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٥
تگ ها :