فعلا از کنگره ی چهارم خبری نیست...

 بم دایره المعارفی از روشهای ساختمان سازی درخاورمیانه قدیم ،خانه ها ،گنبدها ،سه کنجی ها ،برج و باروهایی که از خشت خام ساختهشده اند و تکنیک آن ها به دوران کتاب مقدس برمی گردد. این شهر قدیمی از دهه 1930 تاحد زیادی متروکه شده و حتی بخش های بسیاری از آن رو به زوال نهادند.

سه کنگره قبلی تاریخ معماری و شهرسازی ایران که در سال های ٧۴ ، ٧٨ و ٨۵ با انتشار ١۵ جلد کتاب افسانه ای حاوی ۴٠٠ و اندی مقاله ی ارزشمند از معماران،شهرسازان، اندیشمندان و صاحبنظران ایرانی در ارگ بم کرمان برگزار شده بود، اکنون با فقدان دبیری مدبر، باقر آیت ا... زاده شیرازی روبروست. بعد از حدوث زمین لرزه در دیماه 82 در بم، فرصت برای ثبت ابعاد گوناگون این رخداد تاریخی تا اندازه ای فراهم شده است که نه امسال بلکه در سال آینده شاهد چهارمین کنگره باشیم.

/ 0 نظر / 23 بازدید