ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری ایران - 7

The 11th Virtual Forum of Iran Architectural Blogs - 7

منابع مطالعاتی در باب موضوع "اخلاق حرفه‌ای در معماری و شهرسازی"

References

 

در زیر، به منابعی برای مطالعه‌ی بیشتر در باب موضوع ضیافت یازدهم یعنی؛ "اخلاق حرفه‌ای در معماری و شهرسازی" اشاره کرده‌ام، که امیدوارم مورد استفاده‌ی دوستان قرار گیرد:

 

- بحرینی، سید حسین (1378) تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

- Baum, Howell S (1998) Ethical Behavior is Extraordinary Behavior; or, It’s the Same as all other Behavior; A Case Study in Community Planning, APA Journal, Vol 64, No 4, Autumn.

- Harris, Karsten, The Ethical Function of Architecture, in: Nesbitt, Kate (1996) Theorizing a New Agenda for Architecture; An Anthology Of Architectural Theory (1965-1995), Princton Architectural Press, New York.

- MC Donough, William, Design, Ecology, Ethics and the Making of Things, in: Nesbitt, Kate (1996) Theorizing a New Agenda for Architecture; An Anthology Of Architectural Theory (1965-1995), Princton Architectural Press, New York.

- Forester, John, Learning From Practice Stories; the Priority of Practical Judgement, in: Campbell, Scott & Fainstein, Susan (1996) Redadings in Planning Theory, USA.

- Lucy, William H., APA’s Ethical Principles Include Simplistic Planning Theories, in: Campbell, Scott & Fainstein, Susan (1996) Redadings in Planning Theory, USA.

- Krumholz, Norman, A Retrospective View of Equity Planning: Cleveland 1969-1979, in: Campbell, Scott & Fainstein, Susan (1996) Redadings in Planning Theory, USA.

/ 0 نظر / 24 بازدید