عبور از متن و رسیدن به معماری

کاظم برآبادی

پرداختن به اندیشه های نو در بستر زمان از ویژگی های دانش ترجمه است؛ از این رهگذر ترجمه از قالب یک فعل ابزارمنشانه خارج شده و به یک «طی طریق» هدفمند تغییر سمت می دهد. هنر ایران نیز با توجه به دگرگونی های عصر مدرن دست دوستی به سوی اندیشه های نابی که از ورای زبان های غریبه می آمدند، دراز کرد تا بیش از پیش به تازه شدن در کنار بزرگ شدن و رسیده شدن توجه کند. معماری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره دانش ترجمه به کمک معماران ایرانی شتافته تا آنها نیز اندیشه های نو جهانی را در تجربتی متنی دریافت گر باشند. نکته قابل توجه در ترجمه متون معماری دقت در پتانسیل و کنش خود ترجمه است که می تواند به معماران ما در سرایت بینش های خلاقانه معمارانه کمک یار باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید