از او چه می دانيد ...(۱) - دکتر حسين محمود

دکتر حسين محمود از سال ١٣٤٢ به کسوت مهندسان مشاور در آمد . وي دکترا معماري خودرا در سال ١٩۵٩ از دانشکده رم در يافت کرد . در سال ١٣٤٣ به تأسيس سنديکاي مهندسانمشاور معمار اقدام نمود وبا ادغام آن با سنديکاي مهندسان مشاور سيويل ،جامعهمهندسان مشاور ايران را تأسيس کردند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسام عشقی

از اين پس در پست هايی به همين عنوان به معرفی معماران ايرانی خواهم پرداخت . پذيرنده نظرات ارزشمندتان هستم .