از او چه می دانیم؟... نیر طهوری

متولد: ١٣٣٨

تحصیلات دانشگاهی:

- کارشناسی مهندسیمعماری، دانشکدة معماری و شهرسازی- دانشگاه شهید بهشتی (١٣۶۴- ١٣۵۶).

- کارشناسی ارشد مطالعات عالی هنر(پژوهش هنر)، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (١٣٧۶-١٣٧٣).

- دکتری پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (١٣٨۴-١٣٧٧).

سوابقحرفه ای: 

- دفتر مهندسان مشاور طرح و تعاون ، طرح جامع شهر صنعتی البرز و ... (١٣۶٢).

- دفتر مهندسان مشاور پلیمر، طرح بیمارستان میلاد و ... (١٣۶۴- ١٣۶٣).

- دفتر فنی دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، طرح بنادر جنوب (١٣۶۵).

- دفتر امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (١٣٧٢- ١٣۶٨).

فعالیتهای علمی ، فرهنگی و هنری:

- قائم مقام خانه هنرهای ایرانی، وابسته به سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران (١٣٨٢- ١٣٨١).

- عضو گروه نقد فرهنگستان هنر (١٣٨۴- ١٣٨٣).

- تدریس در رشته های معماری، گرافیک، ارتباط تصویری و نقاشی، دانشگاه تربیت دبیر دکتر علی شریعتی و رشتة موزه داری، دانشکده سازمان میراث فرهنگی کشور (١٣٨٠تا کنون).

- مدرس گروه معماری، دانشگاه هنر تهران، پردیس کرج (١٣٨۵تا کنون).

مقالات انتشار یافته (ترجمه):

- راهنمایی ساده در باب نظریه نشانه ها در معماری، نوشته جفری برادبنت، فصلنامه معماری ایران (ما)، شماره 4-3، زمستان 1379 (بهار 1380).

- تفکر هایدگر در باب معماری، نوشته کریستین نوربرگ شولتز، فصلنامه معمار، شماره 12 (بهار 1380).

- پدیده مکان، نوشته کریستین نوربرگ شولتز، فصلنامه معمار، شماره 13 (تابستان 1380).

- معماری، حضور، زبان، مکان، نوشته کریستین نوربرگ شولتز، فصلنامه معمار، شماره 14 (پاییز 1380).

- معماری خلسه آور، نوشته چارلز جنکس، فصلنامه خیال، شماره 8 (زمستان 1382).

- نماد و نشانه در تفسیر معماری اسلامی، نوشته آلگ گرابار، فصلنامه گلستان هنر، شماره 9 (پاییز 1386).

مقالات انتشار یافته (تألیف):

- نقد نشانه شناسانه آثار یک معمار معاصر ایرانی، فصلنامه معماری ایران، شماره 5 (تابستان 1380).

- جستجوی مفاهیم نمادین کاشی های زرین فام- دوره ایلخانان مغول، فصلنامه خیال، شماره 1 (بهار 1381).

- کاشی های زرین فام دوره ایلخانان، ماهنامه کتاب ماه هنر، شماره 46- 45 (خرداد و تیر 1381).

- بنیادهای اعتقادی و اساطیری در معماری ایران- پل: راهی به بهشت، فصلنامه خیال، شماره 2 (تابستان 1381).

- سکونت شاعرانه، ساختن جاودانه (بررسی وجوه تشابه در آراء مارتین هایدگر و کریستوفر الکساندر)، فصلنامه خیال شماره 3 (پاییز 1381).

- اعلام مرگ هنر در دوره جدید، (در حوزه فلسفه هنر، سه شماره) فصلنامه رایانه معماری (زمستان 1383).

- اعلام مرگ هنر در دوره جدید، (در حوزه فلسفه هنر، سه شماره) فصلنامه رایانه معماری (بهار 1384).

- اعلام مرگ هنر در دوره جدید، (در حوزه فلسفه هنر، سه شماره) فصلنامه رایانه معماری (تابستان 1384).

- شارل بودلر، شاعر شهر مدرن، فصلنامه خیال (تابستان 1384).

- مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی، والتر بنیامین: نظریه از دست رفتن هاله مقدس، فصلنامه خیال (پاییز 1384).

- خاستگاه هنر و هنرمند در دیدگاه ایرانی– اسلامی (در دست انتشار) پژوهشنامه فرهنگستان هنر.

سخنرانی ها:

- «مبانی هستی شناختی هنرهای سنتی ایران» همایش مبانی هنرهای سنتی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور (مهرماه 1384).

- «تجلّی اعتقادات دینی و باورهای عرفانی در هنر ایران» مجموعه و موزه علی قلی آقا، اصفهان (آذرماه 1384).

- «مقام بهشت در هنرهای ایران» جشنواره هنر سنتی جوان، مجموعه فرهنگی هنری صبا (دی ماه 1384).

- نظریه «پس از پایان هنر» آرتور دانتو، همایش نقد و هنر 3، موزه هنرهای معاصر (اسفند ماه 1384).

- «معماری و خلسه» هفته پژوهش دانشگاه هنر تهران، دانشکده ی معماری و شهرسازی، پردیس کرج (دی ماه 1387).

/ 0 نظر / 406 بازدید