آثار پژوهشی

مقاله:

(1394)فضا ماشین است!، نوشته بیل هیلیر، ترجمه و تلخیص: حسام عشقی صنعتی، چاپ در کتاب نظربازی؛ جستارهایی در نظریه معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول.

(1393) بررسی تاثیر عوامل اجتماعی‌فرهنگی بر بافت کالبدی روستاهای گیلان، فصلنامه علمی‌پژوهشی مسکن و محیط روستا; 33 (148) :20-3. با همکاری

(1392)نقد معماری: تاریخ، زمینه و نقش‌ها، نوشته دنیس شارپ، ترجمه: حسام عشقی صنعتی، با همکاری دکتر ایمان رئیسی، چاپ در کتاب نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول، صص 29-36.

(1392)معماری و نقد، نوشته فرانسوا شَسلن، ترجمه: حسام عشقی صنعتی، با همکاری دکتر ایمان رئیسی، چاپ در کتاب نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول، صص 55-64.

(1392)نقد و اخلاق، نوشته جوزف ریکورت، ترجمه: حسام عشقی صنعتی، با همکاری دکتر ایمان رئیسی، چاپ در کتاب نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول، صص 65-67.

(1392) جایگاه خلاقیت در سیر تحول فرآیند طراحی معماری، نشریه فن و هنر (نشریه فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان)، با همکاری خانم مهندس مهین همتی، شماره 61، ص 26-33.

(1391) بررسی پدیده‌ی مکان و مفاهیم بنیادین آن (مطالعه‌ی موردی:غرفه‌های گالری سرپنتاین، لندن، انگلیس)، نشریه دایره هنر، سال اول، شماره 1، ص .

(1391) نسبت فضا و مکان در اثر معماری با تکیه بر اندیشه‌های هایدیگر و نوربرگ‌شولتز، روزنامه شرق، سال هفتم، شماره 1501، ص 11.

(1390) بازسازی بناها با استفاده از اسکنر لیزری هوابرد و به شیوه هدف مبتنی بر تطابق گراف ها، نشریه فن و هنر (نشریه فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان)، شماره 56، ص 44-49.

(2010), "A Study On Water Supplying Techniques in Ali Qapu Palace, Isfahan", International Journal of Academic Research (IJAR), Azerbahjan republic, Baku.

(1390) زنان و معماری، ترجمه: حسام عشقی صنعتی با همکاری گروه پژوهشی معماران قاف، نوشته: لین واکر، فصلنامه شارستان؛ شماره 32-33، صص 32-38.

(1389) رم کولهاس؛ ستایشگر فرهنگ مدرن در معماری، روزنامه شرق، سال پنجم، شماره 1048، ص 8.

(1389) نگاهی به فناوری جدید سازه در معماری؛ سازه‌های تاشونده، نشریه آبادی، شماره 66، صص 26-31.

(1388) حیاط مرکزی؛ راهکارهای پایدار برای همسازی با اقلیم (با مطالعه‌ی موردی خانه‌های تاریخی یزد)، اولین همایش ملی معماری پایدار با رویکرد زیست محیطی، ارائه بصورت پوستر.

(2009), "Centeral Courtyard; Product of Creativity for Sustainable City, with Studying Houses of Yazd", International Conference of “Sustainable Building And Environment: Meeting The Future” 2009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Johor Bahru, Malaysia, (abstract is accepted).

(1388) پیش‌درآمدی بر ظهور سازه‌های مشبک فضایی تاشونده در معماری، نشریه آسمانه، نشریه تخصصی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، شماره 4، صص 231-248.

(1385) تاملی در آرا و اندیشه‌های ژرژ باتای در باب معماری، ویژه نامه هفته پژوهش دانشگاه هنر تهران، صص 80-81.

(1385) پیش‌درآمدی بر پدیدارشناسی مکان، ویژه‌نامه هفته پژوهش دانشگاه هنر تهران، صص 96-98.

تالیف کتاب:

(1393) هرزوگ و دمورن؛ شیمیدان های معماری، مجموعه کتب یکصد طراح معاصر، مشهد: انتشارات کتابکده کسری. با همکاری دکتر ایمان رئیسی (شابک: 2-24-6509-600-978)

ترجمه کتاب:

Moneo, Rafael (2005),Theoretical Anxiety and Design Strategies in the Work of Eight Contemporary Architects, The MIT Press, usa.

(1390) اشتیاق تئوریک و استراتژی‌های طراحی در آثار هشت معمار معاصر، مشهد: انتشارات کتابکده کسری، چاپ اول، تابستان. با همکاری دکتر ایمان رئیسی (شابک: 1-1-92388-600-978)

طرح پژوهشی:

(1390) سازه و مصالح سنتی در معماری روستایی گیلان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان، با همکاری

(1389) ریخت‌شناسی گنبد و مناره در معماری گیلان: فاز اول بیه‌پیش، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان. مجری طرح. با همکاری

(1389) بررسی سیمای معماری محور سراوان- پونل: فاز اول سازه و مصالح سنتی روستایی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان. با همکاری

(1387) نسبت فضا و مکان در اثر معماری (معیاریابی طراحی مکان ها)،دانشگاه هنر تهران، دانشکده معماری و شهرسازی، مجری طرح. با همکاری

/ 0 نظر / 26 بازدید