فعالیت های آموزشی

1393؛ تدریس "طراحی معماری 2"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی انزلی، نیمسال دوم.

1392 تا کنون؛ تدریس "شناخت و طراحی معماری روستا 1 و 2"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی انزلی.

1392 تا کنون؛ تدریس "انسان، طبیعت، معماری"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی انزلی، نیمسال دوم.

1392؛ تدریس "تاریخ معماری جهان"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی انزلی، نیمسال دوم.

1392 تا کنون؛ تدریس "تاریخ معماری معاصر"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی انزلی.

1392 تا کنون؛ تدریس "مبانی نظری معماری"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی انزلی.

1392 تا کنون؛ تدریس "زبان تخصصی معماری"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی انزلی.

1391 ؛ تدریس "نمادشناسی"، گروه معماری (معماری داخلی) - کارشناسی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت، نیمسال دوم.

1391 تا کنون؛ تدریس "طراحی معماری"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ واحد رشت، از نیمسال دوم تا کنون.

 1391 تا کنون؛ تدریس "معماری معاصر"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، از نیمسال اول تا کنون.

1390 -1391؛ تدریس "مبانی نظری معماری"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی فومن، نیمسال دوم.

1390 -1391؛ تدریس "معماری معاصر"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی فومن، نیمسال اول.

1390 -1391؛ تدریس "انسان، طبیعت، معماری"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه احرار رشت، نیمسال اول و دوم.

1390 ؛ تدریس "معماری جهان"، گروه معماری - کاردانی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت، نیمسال اول.

1389 تا کنون؛ تدریس "زبان تخصصی معماری"، گروه معماری - کارشناسی و کاردانی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت، از نیمسال اول تا کنون.

1389 تا کنون؛ تدریس "انسان، طبیعت، معماری"، گروه معماری - کارشناسی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت، از نیمسال دوم تا کنون.

1388 تا کنون؛ تدریس "ترسیم نقشه‌های مقدماتی"، گروه معماری - کاردانی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت، از نیمسال دوم تا کنون.

1388 تا کنون؛ تدریس "کاربرد نرم افزار رایانه در معماری" (اتوکد سه‌بعدی و تری‌دی‌مکس)، گروه معماری - کاردانی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت، از نیمسال دوم تا کنون.

1386-1387 سخنران و مدرس مدعو در درس "مبانی نظری معماری" با استادی دکتر نادیه ایمانی، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه هنر تهران، نیمسال دوم.

1386-1387 دستیار دکتر اصغر ساعدسمیعی، درس "طراحی فنی"، گروه معماری - کارشناسی، دانشگاه هنر تهران، نیمسال دوم.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید