مقاله منتشر شده با عنوان جایگاه خلاقیت در سیر تحول فرآیند طراحی معماری

عنوان مقاله: جایگاه خلاقیت در سیر تحول فرآیند طراحی معماری

نگارندگان: مهندس حسام عشقی صنعتی، مهندس مهین همتی گورابی

محل انتشار: فصلنامه فن و هنر (فصلنامه فنی‌مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان)؛ شماره 61، بهار،صص 26-33.

رتبه علمی: علمی ترویجی

چکیده:

این پژوهش که به مقوله‌ی خلاقیت در سیر تحول فرآیند طراحی معماری بلاخص پس از ورود رایانه به این فرآیند می‌پردازد، مشتمل بر سه بخش است. در بخش اول ابتدا با ارائه‌ی پیش‌درآمدی بر مفهوم خلاقیت، به جایگاه آن در دیدگاه منتقدان و نویسندگان در مختصات علم اشاره و سپس به تحلیل و استنتاج پیرامون مفاهیم و تعابیر آن پرداخته خواهد شد. پس از آن در شرحی نسبتا مختصر فرایند خلاقیت از دیدگاه دو نویسنده معرفی می‌شود و خواننده از طریق دیاگرام‌ها با قیاس پیرامون این مقوله‌ آشنا خواهد شد، در خاتمه، ظهور این مفهوم در فرآیند طراحی معماری از نظر خواهد گذشت. بخش دوم پژوهش، پاسخ دادن به مسائل طراحی، ظهور رایانه در قلمروی فرآیند طراحی معماری، انتخاب بهینه‌ی راه حل‌های مسایل طراحی و تعامل دو گانه‌ی انسان و رایانه را تبیین می‌نماید. بخش سوم که به عنوان آخرین بخش نیز تلقی می‌شود‌؛ به نتیجه‌گیری از بخش‌های یادشده پرداخته و مبحث تحلیلی پژوهش را تکمیل می‌نماید.

واژگان کلیدی: خلاقیت، فرآیند طراحی معماری، فرآیند خلاقه، رایانه، تعامل انسان و رایانه.

ادامه مقاله را در اینجا مطالعه فرمایید.

جایگاه خلاقیت در سیر تحول فرآیند طراحی معماری

/ 0 نظر / 71 بازدید