یادداشت ویژه برای هم اندیشی یازدهم

R این متن، برای شرکت در ضیافت یازدهم نوشته شده است.

 

رابطه ی میان اعتقادات اجتماع و ملاحظات اخلاقی در معماری و شهرسازی

نوشته: حسام عشقی صنعتی

با مطالعه ی احوال تاریخ می توان پایه های فکری و عملی دو نوع زندگی اجتماعی در جوامع را تشخیص داد؛ سنت فکری جمع گرا، و سنت فکری فرد گرا. در این ارتباط فیلیپ بس با مراجعه به دیدگاه ارسطو و نیچه، بحث جالبی را در مباحثات اخلاقی مطرح می کند(Bess, 1996). از دیدگاه اول که مبتنی بر تاکید ارسطو بر لزوم و مرکزیت ویژگی های اخلاقی است، انسان ها قادر به مشارکت در زندگی اجتماعی می شوند و زندگی اخلاقی بر پایه ی اطاعت از قوانین قرار ندارد، بلکه افراد جامعه از طریق غنی نمودن رفتارهای مبتنی بر فضایل اخلاقی همچون نوع دوستی، عدالت، اعتدال، بلندهمتی و ... به اهداف خود می رسند. دیدگاه دوم که قویاً فرضیات سنت فکری اول را به چالش می کشاند، مبتنی بر قدرت فرد است و سعی بر آن دارد نظرات فرد را جایگزین بینش اجتماعی جامع گرا نماید. این دیدگاه، عقیده ی نیچه است و شهر را بمثابه ی تشکیلاتی اقتصادی می داند که باید منافع و مقاصد مادی افراد را تامین کند.

مطابق با این فرضیه که ارزش های اخلاقی و اعتقادات جامعه در طراحی بناها و شهرها انعکاس می یابند، می توان نظم صوری ساختار کالبدی شهر سنتی را که در وهله ی اول بر معنویات و اهداف مشترک متمرکز است، نشانه ای از یک نوع ویرانی اخلاقی دانست و نظم صوری شهر مدرن و حومه هایش را بعنوان تشریح فیزیکی یک ویژگی اخلاقی فردگرایانه که بر قوانین، قدرت و منافع فردی متکی است تلقی کرد.

 

Relation Between Society Beliefs and Ethical Considerations in Architecture and Urbanism

By: Hesam Eshghi Sanati

By studing history we can distinguish intellectual and practical bases of two kind of social life in socities: Intellectual Tradition of Communitarianism, and Intellectual Tradition of Emotivism. About this, with respect to Aristotle’s and Nietzsche’s view, Philip Bess introduces an attractive discourse in etichal discussions (Bess, 1996). The first view that is based on Aristotle’s stress on necessity of ethical traits, humans can associate with social life and ethical life is not based on submission of laws, but society members reach to their purposes with enriching treats that relying on ethical excellences such as Humanism, Justice, Sobriety, Magnanimity, and so on. The second view that sorely challenge premises of the first intellectual tradition, is based on individual authority, and try to substitute individual opinions with socialist social approach. This view is Nietzsche’s belief, and he presents the city as an economic organization that it must provide individuals interests and revenues.

According to this premise that ethical values and society beliefs will materialize in designing buildings and cities, we can say that ‘the vertical order in traditional cities reveal an erosion of ethical values that originally rested on unified spiritual aims, and the vertical order in modern cities and their suburbs reveal individualistic orientation in power, laws, and interests.’

 

- Bess, Philip, Communitarianism and Emotivism; Two Rival Views of Ethics and Architecture. In: Nesbitt, Kate (1996) Theorizing a New Agenda for Architecture, an Anthology of Architectural Theory (1965-1995), Princeton Architectural Press, New York.

/ 3 نظر / 24 بازدید
میرغلامی

سلام ممنون. اتفاقا یکی از دانشجویان ملبورن در مورد اخلاق در معماری تحقیق می کرد. ببینم می شه پیداش کرد.

وحید

سلام مطلبی برای شرکت در ضیافت با عنوان اخلاق حرفه اي در معماري و شهرسازي گذاشتم. از میزبانی شما سپاسگزارم