مسابقه طراحي مجتمع فرهنگي اجتماعي زرتشتيان تهران

پيروان كليه اديان الهي براي انجام نيايش هاي مذهبي و اجراي مراسم ديني متناسب با تعداد پيروان خود و بر اساس اداب و رسوم و هر مذهب ، محلي را در اختيار دارند تا ضمن حضور درنيايش هاي جمعي نسبت به برپا داري وتداوم آداب و رسوم خود اقدام نمايند . زرتشتيان دنيا نيز كه پيرو پيامبر ايراني اشوزرتشت هستند نيز بنا بر نياز خود در هر منطقه مجموعه هاي كوچك يا بزرگي را براي اجراي مراسم مذهبي احداث نموده اند.

زرتشتيان تهران نيز از قاعده فوق مستثني نبوده و به همت پيشنيان خود داراي نيايشگاه هايي در نقاط مختلف تهران هستند كه علاوه بر عبادت گاه ، محلي فرهنگي اجتماعي نيز محسوب شده و خدمات فرهنگي ، هنري و اجتماعي به اقشار جامعه زرتشتي ارائه مي‌نمايند.

از آنجا كه مراكز مذكور در حال حاضر پاسخگوي نياز جمعيت فعلي زرتشتيان تهران نيست ، انجمن زرتشتيان تهران در نظر دارد نسبت به احداث مجموعه اي فرهنگي اجتماعي به عنوان آدريان بزرگ اقدام تا برگزاري مراسم جمعي در زمينه‌هاي آييني ، فرهنگي ، هنري ، ورزشي ، اجتماعي را براي جمعيت بيشتري امكان پذير نمايد . از آنجا كه پروژه مورد نظر از اهميت خاصي برخوردار است لذا جاي آن دارد كه از افكار و دانش و هنر كليه معماران خوش‌ذوق و علاقمند استفاده به عمل آيد ، به همين جهت طرح آدريان بزرگ به صورت آزاد به مسابقه گزارده مي‌شود .

مدت زمان مسابقه از تاريخ 5/8/1386 حدودا سه ماه خواهد بود و شركت كنندگان موظف هستند حداكثر تا ساعت 16 روز 7/11/1386 نقشه ها و مدارك را به نحوي كه در بخش نحوه تحويل مدارك آمده است به دبيرخانه انجمن زرتشتيان تهران تحويل يا ارسال نموده و رسيد دريافت دارند.

براي شركت كنندگان خارج از تهران كه به وسيله پست مدارك ( نقشه ها ) را به دبيرخانه انجمن زرتشتيان ارسال  مي‌نمايند بايد تاريخ صدور قبض پستي مدارك ارسالي حداكثر تا تاريخ 7/11/1386 باشد و آن را به دبيرخانه انجمن زرتشتيان تهران به شماره 66718127 فكس نمايند.

http://www.t-z-a.org/

/ 0 نظر / 10 بازدید