کتاب های آماده چاپ

 معماری و انفصال(2006)، نوشته: برنارد چومی، ترجمه: حسام عشقی صنعتی

 فرهنگ و شکل خانه (1969)، نوشته: آمس راپاپورت، ترجمه: حسام عشقی صنعتی

 فضا ماشین است (2003)، نوشته: بیل هیلیر، ترجمه: حسام عشقی صنعتی

 منطق اجتماعی فضا(1984)، نوشته: بیل هیلیر، ترجمه: حسام عشقی صنعتی

/ 0 نظر / 116 بازدید