پیرامون راه آهن رشت

About Rasht Railway

:: ایستگاه راه آهن رشت ، ایستگاهی تشکیلاتی است که علاوه بر دارا بودن ایستگاههای مسافری و باری ، خدمات ویژه ای نظیر: مانور قطارها، تعمیر و تجهیز واگن ها، بازدیدهای فنی و دپو لوکومتیوها در آن صورت می پذیرد و علاوه بر قطارهای عبوری، مستقلا‏َُ وظیفه قبول و اعزام قطارها از مبدأ یا به مقصد رشت را عهده دار خواهد بود. به گفته منابع خبری ساخت راه آهن قزوین - رشت - آستارا و بهرهبرداری آن تا سال 91 ادامه خواهد داشت.
" سیدعلی آقازاده " نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگاران گیلان در خصوص وضعیت اجرایی راه آهن رشت گفت : عملیات احداث راه آهن رشت مدت هشت سال است که در استان آغاز شده و تا سال دیگر باید تمام می شد، این درحالی است که زیر 30 درصد کار انجام شده است.
وی اضافه کرد: البته در سال جاری 800 میلیارد ریال اعتبار به راه آهن رشت اختصاص یافته و 500 میلیارد ریال دیگر نیز در متمم بودجه به آن اضافه می شود اما با این وجود تکافوی عقب ماندگی راه آهن را نمی دهد.


The railways system has been introduced in Iran since late 1930’s and it hasconsiderable effect to the social and economical situation.
There was no railway in Guilan province from the beginning however there was ashort distance one from Peer-bazaar to Rasht which was established from beginning of twentycentury and serviced for a short period of time. (almost twenty years ). Recently thegovernment has planned to extend the nationwide railway network to Rasht the capital city ofGuilan province. The aim is to ease the transportation traffic between the cities andconnecting to the neighboring countries.
Rasht railway station is located in the outskirt the city, surrounded by two roadsnamely Rasht-Girdeh-Shaft and the Lakan-Rasht road, will play a grate role in the middle ofprovince network. It is not only a place to transport the people but a place to service thecarriages and engines and a depot place for the goods.
To design such important station some architectural cases have been studied and thesituation carefully investigated. The station consist of different areas, such as waiting hall, theticket office, restaurants , shops, toilets and covered platforms.

/ 0 نظر / 32 بازدید